Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) uprzejmie informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Tomirski prowadzący działalność pod nazwą GIRRA Jakub Tomirski z siedzibą w Suchorzewie przy u. Słonecznej 2, 63-300 Pleszew (dalej GIRRA).
• Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, e-mail Klienta oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Klienta, nazwę, adres, siedzibę, NIP, PESEL, stanowisko służbowe i inne dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
• Dane osobowe przetwarzane będą:
– w celu realizacji usług związanych wykonaniem umowy oraz z obsługą Klientów GIRRA, tj. w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy, zapytaniem ofertowym, ofertą, negocjacjami, zamówieniem, rachunkami i fakturami, monitoringiem płatności;
– w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. wynikających z prawa podatkowego;
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, jakimi są marketing własnych produktów, dochodzenie roszczeń.
• Podstawą przetwarzania jest:
– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub
– realizacja zawartej z GIRRA umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na GIRRA – należyte wykonanie umowy wynikające z przepisów prawa, w tym prawa cywilnego, prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub
– realizacja prawnie uzasadnionych interesów GIRRA, jakimi są: marketing własnych produktów, dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do momentu ustania prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu, do momentu wypełnienia obowiązku prawnego (prawo podatkowe – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) lub do momentu zaspokojenia lub przedawnienia roszczeń 3/6 lat).
• Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, księgowe oraz kancelarii prawnej, a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
• Posiadane przez GIRRA dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Pani/Pana lub od upoważnionych przez Pana/Panią osób), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
• Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
• W przypadku naruszenia przepisów RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach:
– zasadzie rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych i właściwego poinformowania o takim przetwarzaniu
– zapewnieniu, że profilowanie prowadzone jest w oparciu o jedną z podstaw przetwarzania danych (np. zgodę).
– umożliwieniu sprzeciwu wobec profilowania w określonych przypadkach – w tym, gdy profilowanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

konsekwencją takiego przetwarzania będzię zapewnienie jak najbardziej efektywnego korzystania z naszej strony i tworzenie spersonalizowanych reklam dla osób profilowanych
• Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
• W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: Suchorzew, ul. Słoneczna 2, 63-300 Pleszew lub na adres poczty elektronicznej: biuro@girra.pl

POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej www.girra.pl., prowadzonej pod adresem URL: www.girra.pl, zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzana przez:
Jakuba Tomirskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GIRRA Jakub Tomirski z siedzibą w Suchorzewie, przy ul. Słonecznej 2 (63-300 Pleszew), NIP: 617-202-05-98, zwana dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 62 597 10 70 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@girra.pl

1. Wstęp
W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z oznaczonych funkcjonalności, tj. w szczególności do złożenia zamówienia i jego rozliczenia przez kontakt z nami. Cele te są zawsze wyraźnie oznaczone. Niepodanie tych danych, może uniemożliwić skorzystanie z tych funkcjonalności.

Dane, które są przez nas zbierane to dane w ramach korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas.
W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

2. Deklaracja
Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
• zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.
Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Usługodawca.

4. Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:
• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:
• Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
• Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
• Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
• Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
• Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

5. Zakresy i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.
Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osób korespondujących z Usługodawcą. • imię i nazwisko
• adres e-mail
• numer telefonu Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Użytkownikom przez Usługodawcę.
Zbiór danych odbiorców newslettera. • imię i nazwisko
• adres e-mail Przesyłanie Użytkownikom przez Usługodawcę newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nadto, możliwe cele przetwarzania danych osobowych to:
• ocena i analiza aktywności, w tym w ramach profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych),
• wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego,
• dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie.
O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

6. Ujawnianie danych osobowych
Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, innym podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu Użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.
W przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, informujemy o tym fakcie zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania. W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim.

7. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane
Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i
zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących Użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@girra.pl, podając przyczynę swojego żądania. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik może dodatkowo wycofać zgodę w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Może też przenieść dane osobowe. Po otrzymaniu takiego żądania, Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
Prawo do bycia zapomnianym
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
– wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
– dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami;
– jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
– opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

8. Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownicy korzystają ze Strony. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

9. Pamięć podręczna
Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

10. Geolokalizacja – o ile znajduje zastosowanie
My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

11. Pliki cookies i profilowanie – wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

12. Podstawa przetwarzania plików cookies
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
• poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
• za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
• za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Przetwarzamy te dane w celach opisanych powyżej, między innymi aby:
• dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do zainteresowań Użytkowników,
• zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
• dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać potrzebom Użytkowników,
• pokazywać reklamy dopasowane do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

13. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone,
• pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na Stronie lub poza nią do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
• pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
• pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
• pliki cookies Usługodawcy,
• pliki cookies podmiotów trzecich.

14. Pliki cookies Usługodawcy
Pliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Strony dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

15. Pliki cookies podmiotów trzecich
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
Należy zweryfikować, które z niżej wymienionych plików cookies podmiotów trzecich są stosowane:
• Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
• Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
• Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
• YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

16. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/. –

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony.

17. Subskrypcja newslettera i cele marketingowe
Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera GIRRA, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.). Subskrypcja Newslettera GIRRA może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostępnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie .W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, niniejszym informujemy, że dane osobowe związane z zakupami w sklepie internetowym lub stacjonarnym, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami.

18. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

19. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

20. Kontakt i zgłoszenia
Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:
www.girra.pl
tel: 505 609 260
www.girra.com.pl.
Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.